บุคลากร

Estimated read time 0 min read

รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

 • นายสายยุธ  เหลาเกิ้มฮุ้ง                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นางพิกุลทอง  หัวหนองหาร              ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นายทรงวุฒิ   ลาศา                        ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • ว่าที่ พ.ต.สมหมาย  บำรุงเอื้อ            ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายอนุวัฒน์   ยอดน้ำคำ                 ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวราภรณ์  ไพรศรี                      ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายชูชาติ   โสมีศรี                        ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพรวิไล  ไชยสงค์                      ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางชื่นจิตร  อาบุญงาม                  ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพัชรี   มูลมิรัตน์                       ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางศศิธร   สุขสวาท                     ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางทิพากร  ทาลุมพุก                     ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางธนาวดี   สาลี                          ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางปราณีต  อุดมพันธ์                     ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายกัมปนาท   เรืองศรี                  ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวิชญาภรณ์  รัตนศรี                  ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางรัตติกาล    โสมีศรี                    ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางราตรี  แก่นวงศ์                       ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร                  ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายประดิษฐ์  โพธิ์แสง                   ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 • นางปาริชาต  สาลี                        ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 • นางสาววิภาวรรณ   พิลาจันทร์          ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวสุธิดา  ศรีอ่อน                    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • นางอินทุกานต์   น้อยบัวทิพย์           ตำแหน่ง ครูธุรการ
 • นายบวร   อำมะเหียะ                    ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ