บุคลากร โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
 
นายทรงวุฒิ ลาศา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอนุวัฒน์ ยอดน้ำคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ว่าที่พ.ต.สมหมาย บำรุงเอื้อ
หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงิน/พัสดุ
นายกัมปนาท เรืองศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นางวราภรณ์  ใพรศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบวร อำมะเหียะ
ลูกจ้างประจำ

นางสาวอินทุกานต์ แสนคำ
ครูธุรการ

นางสาวสุธิดา ศรีอ่อน
บุคลากรทางการศึกษา