นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา

   ^-^ คลังความรู้ ^-^

^-^ คลังข้อสอบ ^-^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ^-^  ประวัติโรงเรียน ชวค. ^-^   

ประวัติโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  ตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 เปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ใน

บริเวณที่สาธารณประโยชน์สภาตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 80 ไร่
พ.ศ. 2529 เปิดเป็นหน่วยการเรียนของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา) ระยะทางห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิ 18 กิโลเมตร

 • พ.ศ. 2531 หน่วยการเรียนเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
 • พ.ศ. 2532 กรมเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2533 วันที่ 31 สิงหาคม 2533 ได้รับอนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนชื่อ “โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม” อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2534 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ค.อมต.สศ. รุ่นที่ 5
 • พ.ศ. 2541 มีครูอาจารย์รวม 31 คน
 • ผู้บริหารคนแรกคือ ว่าที่ร้อยตรี สัมฤทธิ์  เรืองสนาม  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2533
 • ผู้บริหารคนที่สองคือ นายสุรพล  ศรีบัวชุม  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2541
 • ผู้บริหารคนที่สามคือ นายอุดมศิลป์ สุระเสน(รักษาการ) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2541 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2542
 • ผู้บริหารคนที่สี่คือ นายจักรพงษ์  กลางคาร ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2542 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2545
 • ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียนทั้งสิ้น 601 คน มีอัตรากำลังครู 29 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน
 • ผู้บริหารคนที่ห้าคือ นายสวัสดิ์  จัดสนาม  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545 ถึง 23 ธันวาคม 2551
 • ผู้บริหารคนที่หกคือ นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ถึง 8 ธันวาคม  2554 
 • ผู้บริหารคนที่เจ็ด   นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2554  ถึง 24 พ.ค. 2560
 • ผู้บริหารคนที่แปด นายภิญโญ หอมไกล ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 ถึง พ.ย. 2563
 • ผู้บริหารคนที่เก้า นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 ถึง ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชวค.