นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา

   ^-^ บทความทางการศึกษา ^-^

 

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 :
โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : เว็บครูบ้านนอก

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 :
โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก

 

ปฏิรูปการศึกษาแล้ว
ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ
โดย จารึก อะยะวงศ์
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย
ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก

 

   ^-^ คลังความรู้ ^-^

^-^ คลังข้อสอบ ^-^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ^-^  วิสัยทัศน์/พันธกิจ ^-^
  

วิสัยทัศน์

โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2562 

พันธกิจ

 

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี รักศิลปะ มีทักษะชีวิต อันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกบนพื้นฐานความพอเพียง
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์                    
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะวิชาชีพใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการวิจัยในการ
จัดการเรียนรู้ สู่การเป็นครูมืออาชีพ         
5.  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชวค.