นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา

   ^-^ บทความทางการศึกษา ^-^

 

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 :
โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : เว็บครูบ้านนอก

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 :
โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก

 

ปฏิรูปการศึกษาแล้ว
ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ
โดย จารึก อะยะวงศ์
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย
ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก

 

   ^-^ คลังความรู้ ^-^

^-^ คลังข้อสอบ ^-^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ^-^  เป้าประสงค์หลัก ชวค. ^-^
  

 

1. หลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
3. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร
5. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี รักศิลปะ
6. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต อันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ผู้เรียนเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
9. ครูมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
10. ครูมีสมรรถนะในจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
11. ครูมีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่สวยงาม สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
13. กำหนดของเขต บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรการปฏิบัติของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและ

จัดการศึกษา
14. การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารและ

จัดการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชวค.