นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา

   ^-^ บทความทางการศึกษา ^-^

 

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 :
โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : เว็บครูบ้านนอก

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 :
โดย ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก

 

ปฏิรูปการศึกษาแล้ว
ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ
โดย จารึก อะยะวงศ์
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย
ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :เว็บครูบ้านนอก

 

   ^-^ คลังความรู้ ^-^

^-^ คลังข้อสอบ ^-^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ^-^  กลยุทธ์การพัฒนา ชวค. ^-^
  

กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 

พัฒนาสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชวค.