• ว่าที่ร้อยตรี สัมฤทธิ์  เรืองสนาม
  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2533

 • นายสุรพล  ศรีบัวชุม 
  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2541

 • นายอุดมศิลป์ สุระเสน
  (รักษาการ) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2541 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2542

 • นายจักรพงษ์  กลางคาร
  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2542 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2545

 • นายสวัสดิ์  จัดสนาม 
  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545 ถึง 23 ธันวาคม 2551

 • นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร 
  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ถึง 8 ธันวาคม  2554

 • นายเทพรังสรรค์  สุวรรณโท 
  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2554  ถึง 24 พ.ค. 2560

 •  นายภิญโญ หอมไกล
  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 ถึง พ.ย. 2563

 •  นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา
  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 ถึง ปัจจุบัน