• ดร.บุญล้วน อุดมพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง

 • นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา อุปนายกคนที่ 1

 • นายชาติ สาลี อุปนายกคนที่ 2

 • นางภัททิรา สวัสดิพานิชย์ เลขานุการสมาคม

 • นางวราภรณ์ ไพรศรี ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม

 • ว่าที่พันตรีสมหมาย บำรุงเอื้อ เหรัญญิกสมาคม

 • นายประดิษฐ์ โพธิ์แสง ปฏิคมสมาคม

 • นายอนุวัฒน์ ยอดน้ำคำ นายทะเบียนสมาคม

 • นายทรงวุฒิ ลาศา ประชาสัมพันธ์สมาคม

 • นายกัมปนาท เรืองศรี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคม

 • นายสมบูรณ์ บุตรบุญชู กรรมการสมาคม

 • นายสมบูรณ์ หงษ์ศรี กรรมการสมาคม

 • นายสมัย สุวรรณพันธ์ กรรมการสมาคม

 • นางสาวปราณี ปกติ กรรมการสมาคม

 • นายสุพรม ลาแสง กรรมการสมาคม

 • นายอารี กมลเลิศ กรรมการสมาคม

 • นางสาวชนิดาภา วิจิตรเมตานุกูล กรรมการสมาคม

 • นายบรรดาศักดิ์ สีลา กรรมการสมาคม