• นายร่วม กัญญาคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • นายสมบูรณ์ บุตรบุญชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  • นางบุญเริ่ม บุญสงค์ กรรมการผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น

  • นายสมัย สุวรรณพันธ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  • นางภัททิรา สวัสดิพานิช กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  • นายสมบูรณ์ หงษ์ศรี กรรมการตัวแทนพระภิกษุสงฆ์องค์กรศาสนา

  • นายญวน หล้าโพนทัน กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  • นายทรงวุฒิ ลาศา กรรมการผู้แทนครู

  • นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา ผู้อำนวยการ กรรมการเลขานุการ